Zansèt yo té kriyé liberté ou la mort, yo...

Patrick Princivil - June 13 2014, 12:20 PM

Zansèt yo té kriyé liberté ou la mort, yo té goumen pou libèté pèp Haitien yo té jwen liberté nan main diable ki pa itil anyin, en prinsip sé yon bagay ki ta pou ékri nan la bib, bib la pat mélajé nan zafè sa a paské sé Satan le diable avek mové anges yo ki tap dirijé Haïti. Pèp Izraèl tap soufri anba l'armé méchant Phaaron pendan 400 ans, Bondyé nan konpasyon ni li voyé Moise al rétiré yo anba chèn, kout baton, yo té kon pran yo fè yo kouché ak bèt et fè yo tout sòt de bagay ké pat ta vlé fè etc.

Koté Bondyé té yé avan 400 ans sa a?

Répons lan sé rébélyon nou kont papa Bondyé nou ki nan syèl la ki mété nou la;

Bondyé té itilizé Moise main sé li ki té pasé règle yo sou Phaaron jiskas-ké li té rapé pèp Israel la nan main Phaaron en Egypt, malgré sa pèp la té toujou ingra sèlman Moise ak Josué ki té kinbé fidélité yo devan Bondyé, li Exode nan bib la na wèl a zyé nou. A koze dézòd pèp Izraèl tap fè devan Bondyé li té oblijé kinbé yo nan dézè a pendan 40 ans jiskas-ké pou tout gran mou'n yo té fi'n mouri lè jou a té rivé pou yo té rentré nan Cana-an sé sèlman jèn ti mou'n à l'âge 21 ans ki té rentré avek Josué, pat min'm Moise paské pèp rébèl yo té fè Moise fè tròp mové sang kont Bondyé.

Lè pou yo té entré nan Cana-an yo pat gin gro zam nan main yo, yo té jis fè Ron-n ville la pendan 7 jours épi miray Jérico a té krazé.

En nou palé de Haïti kounyé a! Mwen kwè sa kèlké swa miray Américains, LaFrance, Canada et le monde entiyé vin'n pi solid ké jan yo yé a Bondyé ka krazé yo kòm anpil di ké sé nan race singe ké nou sòti, mwen pa kon-n pou nou-min'm, mwen sòti nan Adan ak Ève, li Génèze nan bib la na wèl ak zyé.

Kòm Bondyé té voyé Moise pou'l té délivré pèp Izraèl la, ginlè li voyé Moise Jean Charles pou délivré pèp Haitien, mwen di nou sa tout aklè sé pa foli pouvwa ké mwen gin-yin mwen gin pou'm mouri et map kité tout bagay nan tè a. Min yon sèl bagay map di, si Bondyé ta ba Haïti yon Moise Jan Charles sé pa boulé kaochou, boulé port au prince, boulé Pétion-ville etc. koté progrè sa yé la a?

Mwen tap tou di ké Bondyé sa a fou ou byen li enragé.

Map di nou sa trè clair, gin yo éléction ki fèt hier 12 Juin/2014 la, mwen sé citoyen Canadien, mwen gin dwa pou'm voté pou ministre mwen vlé, mwen ka vi'n général Canada kòm Michèlle Jean té Générale nan Canada, mwen pa voté pou pèson et mwen pa nan okin'n pati politik, nom mwen sé Patrick Princivil al chaché nom'm sou Face-Book pou nou wè sa map patajé ak le monde entier, sou Twitter nap jwen mwen si nou chaché tiprincivil, min'n sé sèlman gouvernement Haiten an map attacké pou kounyé a.

Rézon ké mwen pa kasé tèt mwen avek Canada sé paské ninpòt ministre ki monté a li pap vi'n kinbé pèp Canadien ak immigrant nan la boue, fatra, moustik, chien mouri nan rue, poupou etc.

Éléction fèt hier nan Canada jiska maintenant mwen pa kon'n ki yès ki pasé ki yès ki pa pasé, men jodi a sé Vendredi 13 Avril/2014; en tèm Canada ki gin yin 35,000,000 (trente cinq million mou'n) map viv nan Toronto, yon pi grande ville nan Canada min dépi hier ki té Jeudi le 12 Juin/2014 la jiska jodi a ki Vendredi 13 Juin/2014; sé sure ké vote yo déjà fi'n konté, rézilta déjà fi'n bay mwen pa wè okin machine ki boulé nan la rue, kay krazé, mwen pa wè piyaye mou'n kap vòlè déchouké afè mou'n; tout lòt ville yo min'm bagay, nou gin internet, Ipad, laptops etc. si ta gin jan de bay sa yo ké Haitien ap marché fè en Haïti a mwen ta tendé yo, mwen nan Canada dépi 6 Mars /1990-2014, mwen pa jan-m wè yon aksyon malhonèt konsa nan Canada, chapeau ba pou Canada.

Pèp Haitien,

ka nou grave anpil, mwen pa rétiré tèt mwen, nou inbécile, malfèktè, dézòd, ilégal, ilétré, sang sal, chien deux pieds, malhonèt égoïste etc. koté sèvo nou yé?

US établi 4 Juillet/1776;

Canada établi le 1 Juillet/1867;

Haïti sòti nan ésclavaj en 1804; si pou jiskounyé a sé US-Canada ak LaFrance kap okipé nou sé paské nou pa gin sentiment.

Nou min'm bliyé sa LaFrance té fè nou pasé.

Bliyé tout bagay sa yo, pròp ti voizin Sen Domeng prè pou'l okipé tout Haïti, nou pa intéligent, nou sòt et'm trè découragé partajé anyin avek nou sou zézo Haitien yo et partou nan monde lan, nou pap konpran.

Tandé map di nou yon bagay, mwen pa humilié nou sé pou sak fè mwen mété tèt mwen nan min'n rang sa yo tou, min, mèm-si sé sèlman devan Bondyé ki fi'n crée nou an, pèp rélé la police vi'n sové yo, yo di machine yo pa gin gaz nou entravé.

Pèp Haitien,

Mwen jiré, min'm jan Bondyé té bay pèp Israel la Samuel kòm yon juge pou Israel, si nou tounin face nou bali, si nou détounin nou de méchansté nou yo et konvèti, lè nou fi'n fè sa crée yon date pou nou fè yon jèn et la prière san manjé san bwè, min sé tout Haitien ki ta pou réuni pou nou fè sa, si nou d'ccord, nap yé payé biyè d'avion pou'n vi'n priyé ak pèp Haitien an, lè sa a Bondyé ap krazé miray
la min'm jan li té fè pou Jérico a, san pa sa prèské nou tout pwal bwa chat.

Bondyé béni nou.

Related Article:

Haiti - Politics: The Opposition Failed to Overthrow Martelly BEFORE the World Cup

The political opposition in Haiti feels like a soap opera (feuilleton) doesn't it? Weren't they supposed to send president Martelly home packing...

REPLY to this message

Return to Message List