Antouka nou wè sak ékri a? Tout kandida yo, tout...

Patrick Princivil - October 27 2015, 1:15 PM

Antouka nou wè sak ékri a?

Tout kandida yo, tout moun ki nan pròp gouvernman Ayisyen oswa ki té nan gouvernman Ayisyen konnen byen pi fò moun kap travay nan léta Ayisyen an sé magouyè, vòlè a gran manjè, lougarou etc.si yo té bon konsa sé pa nan visyé ak triché pou yo ta monté sou chèze bouré a, tout sa kap fèt sé paské sé vòlè yo yé sa yo pwal fè pou pèp?

sé moun sa yo kap fèmen zyé sou la mairie kap déchèpiyé ti machan yo nan lari yo pou yal fimen krak, kokayin ak mayigwana, sé ban vyé kandida sa yo ki prè pou yo fèmen zyé sou zafè tout kriminèl sa yo kap maché lagé wòsh nan lari pou bloké wout pou yo ka vòlè, touyé moun yo é piyé zafè yo. Chèze sa a pa pwal dous pou futur Prézidan an sa a non, sé kité malfèktè.

Map gadé poum wè sa gouvernman Amériken pwal fè, paské lè mal fè récherche sou zafè uliminati sou youtube yo fè konpran ké pap la ak gouvernman Amériken mété ak Rome Vatikan pou yo chwazi masonsòj ak masisi ak madivine parèy yo, idolat parèy yo pou yo mété sou pouvwa yo jis pou yo ka koronpi nasyon yo pi mal ké jan nou yé la a pou yo ka lagé nou nan plis problèm ak Bondyé, map gadé fent yo.

Chrétyen priyé véyé sé yo ki pou wont, nou paka wont.

Si dépi an 1986 rivé jiska 2015 lan pèp la ap krazé brizé mété difé pou yo jwen jistis sé paské pi fò moun nan gouvernman Ayisyen an trò malonèt, sé sak fè yon pa fè lòt konfyans, ki ta dwa gouvernman Amériken pou yo ta pèmèt yo pou yap chwazi Prézidan ki fè zafè yo pou yo mété sou chèze bouré a nan Palè a?

Dépi 1804 sé sa yap fè nan péyi nou, gadé Haiti é gadé la a Miami ! Gadé Seng Domeng !

Pa bliyé ké sé pou malonèt ké gouvernman Amériken té voyé zyél sou tè d'Ayi épil té gadé nan pami 34 kandida nan péyi d'Ayiti épil té fouré men pran Prézidan Martelly kòm Prézidan d'Ayiti, sé li ki té kalifyé pou té Prézidan d'Ayiti an 2011 la rivé jiska 2015 lan. Tèt la tou pa bon pou tèt pa li épil bat prèslé tout moun nan léta pou vòlè ak koripsyon, onèt pou nou onèt. Moun pa bézwen ap plenyen pou bulten vote jodi a sé sa yo té kon fè sé sak fè kè yo ap soté pou moun pa vòlè bulten vote yo.

6 ex - Sénatè sa yo ak ex - Député Anel Bélizaire mété ak tout pati Lavalas, Inité, Jean Claudis etc sipozé pran léson de sa kap pasé a. Aaaaaaaa, Média yo fè konnen ké Prézidan Martelly pété nan figi entéléktyèl pouri yo, li bavé yo, li ensilté yo, li moulen tout vyé fèy santi kaka épil krachél nan figi tout vyé entélektyèl pachiman yo; Nou renmen lajan tròp, apran fèmen zyé nou sou vyé dola vèt madichon-nen Gouvernman Amériken ap simayé sou tè a, kontanté nou a sa nou genyen.

Pou Laurent Lamothe menm: sé pa konsa la pwal chita dèyè ban pou 4 an é démi,épi sé lè a li pwal fè kanpay, poté bouré pou lal pran chèze bouré a konsa non !

Nèg ban - nan parèt ak yon jaden trè puisan nan makèt la dépi Prézidan sa a fin monté 7 Févriyé, 2016 la, fò lal prouvé sal ka fè pou Ayiti ; mwen kon -nen sé yon atou lap yé pou nou - menm Diaspora yo, yon kandida ki paka nan konpétisyon ak Moise Jovenel nan zafè agrikilti sé tan ké yo pwal pèdi nan éléksyon 2021 an ; Nou paka ap répousé kandida kap produi pou nap ran masé moun ki pap produi, gen ladan si yo montan Prézidan sé détwi yo pwa détwi, bay moun pè Lèbrun.

Nèg yo abiyé Laurent Lamothe kòm Wa sou entènèt épi yo akizé misyé kòm Wa koripsyon fòl ka di poukisa, biznisman nan tout frontyè Ayisyen ak Seng Domeng ap akizél pou diktatè fòl ka ranjé bagay sa yo dépi avan 2021 an poun ka travay avèk li sil rénosé ak Kouzen Zaka ak Azak Médé.

fanmi Lavalas menm tou otan yo paka di anyen sou tout fon sa yo ki té détounen sou zafè koopératif la mwen pap fè yo konfyans menm. Pou Jude Celestin menm mwen pa fèl konfyans menm, li trò chanèl, pakèt ti fanm li yo ap sousé péyi a nèt, a chak fwam sonjé kòman Réné Préval ak Sénatè yo té manké koké misyé nan kòlèt nou nan koken an 2011 lan mwen pa fè moun sa yo konfyans menm.

Touyém rachém banm nèg ban - nan nan; mwen konnen trè byen ké yon ti jaden bannan pap asé pou nouri pèp la; yon ti jaden bannan ki déja plen dèt sou li. Men puiské Présidan Martelly té di kél sé yon modèl pou Ayiti, soutou pou mòd kandida map gadé la yo sé yon modèl li yé vré, sil ba nou Jovenel map pranl a 2 bra; men sil ta banou nèg chanèl sa a ki rélé Jude Céléstin sé poun réziyen nou ké nou pranl a kouraje, avan nou fèmen zyé nou 2021 an ap rivé si Jovenel Moise pa ta pasé, jou va jou vyen, mwen éspéré nap gen yon méyè Prézidan an 2021 si bonDyé vlé an nou pa dékourajé.

Chak kandida ki vlé al nan la près pou yal palé mwen éspéré yo pa pwal di anyen négatif sou zafè éléksyon sé pa bon yo pi bon pasé sa, yo té ka fè pi mal pasé sa yap di a si yo paka parèt ak yon bagay pozitif sé pi myé ké yo fèmen dyòl yo ; Prézidan Martelly té pran anpil mwa avanl té parèt ak 8 paspò poul té prouvé kél pa Citizen Amériken tout moun té fèmen fèy bèk yo tandiské Moise Jean Charles té menm di ké lè yo tap pran dispozisyon pou yo té chwazi Laurent Lamothe kòm Prémyé Minis sé té menm Prézidan Martelly ki té di yo klè ké Laurent Lamothe sé Amériken Citizen li pa tap chwazi misyé, sé aprè sa li té chazi misyé, Laurent Lamothe di klè nan radio Métropòl ké li gen kay nan Miami menl pa Citizen.

Tout bagay sa yo rivé paské zansèt nou yo pat répékté tèt yo é yo pa bay yon bon ékzanp, men lè a rivé poun ranmasé dignyité nou dévan tout blan zyévèt tonton makoute ki mété ak makoute péyi nou ak gouvenman Dominiken pou yo maspinen nou.

An nou révéyé nou mézanmi, nou wè nèg ap sèvi menm ak lévanjil pou yo fè nou tounen zonbi, kòmsi la a nap kité doub 6 mouri nan men nou vré?

Jézi té di nou sa: Avèg paka men -nen avèg san sa yap tonbé nan menm trou. Sé pa tout tan pou sé imoral kap mété lòd nan imoral bagay la patap fè oken sans.

2 Chronicles 7: 14;

Bondyé di si nou rélél sensè, nou sispan fè méchansté, si nou kité malonèt lap tandé nou.

Men si nou mété nan tèt nou pagen bonDyé, si nou mété nan tèt nou ké sé sinje ki té kréyé nou, mwen pakon pou nou, mwen pa pitit sinje, mwen sé pitit bonDyé: désandan Adan ak Ève, si sé konsa nap pansé nou mélé, dé mélé tèt nou.

Sé pou sak fè kandida yo pè pou léta pa vòlè bulten vòt yo paské yo pagen Jézi, yon nèg ka vòlè sak pou nou sévré men yo paka vòlè nanm nou.

Répanti.

Related Article:

Haiti Politics - Laurent LAMOTHE applauds the people for voting in the 25 October Elections

Former Haiti Prime Minister Laurent Lamothe released a note Monday applauding "the courage and determination for the people of Haiti for coming out...

REPLY to this message

Return to Message List