Mwen la abou pòtan poum répon ak tout késyon sa...

Patrick Princivil - November 10 2015, 5:56 PM

Mwen la abou pòtan poum répon ak tout késyon sa yo !

An nou kòmansé dépi an 1804 !

An 1804 pèp Ayisyen ak lòt nasyon yo té nan yon mizè nwa anba men blan Fransè, aprè Dessaline té fin révòlté kont tout abu sa yo ké blan Fransè tap fè zansèt nou yo, pèp Ayisyen té gen 2 chwa menm jan nou gen kounyé nou gen menm chwa sa a jodi a :
chwa sa yo sété sèvi bonDyé oswa Satan.

Malgré zansèt nou yo té préféré pran Satan kòm sékou yo jis paské bonDyé sé yon Dyé de konpasyon li té kité yo sòti anba gro chèn désépsyon sa a. Pou moun ki kon istwa sa byen: zansèt yo té alé nan bwa Kayiman al fè vyé safrifis bwè sang kochon avan yo té kòmansé gè a pou yo té libéré.

Pa pityé Sényè a ki nan syèl la té oblijé di Satan ak mové zanje yo sa sufi épi li té chasé gouvernman blan blan Fransè yo. Gadé Jamyiken yo tal éséyé fè sa tou blan yo pan yo anlè youn aprè lòt jiskaské yo té kanpé gè pa yo a, sé sak fè yo toujou sou dominasyon blan sa yo pou jis kounyé a.

Zansèt nou yo té éklaté yon opérasyon koupé tèt boulé kay sété volonté bonDyé pou sa té pasé konsa mwen paka di ké yo té byen aji men yo té fè sa yo konnen.

Dépi an 1955 grand puisans yo té éliminé tout aksè agrikilti nan péyi d'Ayiti épi yo té vin mété diktatè François Duvalier pou té fè pèp la tounen zonbi sou yon lòt fòm ; an 1971 Jean Claude Duvalier té kontinyé zèv papa li sou menm nom Duvalier avi a, koté tout sòt de méchansté ak krim té kon fèt. tonton makoute yo té si tèlman té vin térib chak majistra yo té ofri tonton makoute yo yon promosyon: promosyon sa a sété a chak fwa youn ladan yo té jwen 50 tèt moun pou té bay majistra sa yo ké yo tap bay makoute sa a yon machine Pajéwo 4 pa 4 ; sé sak té dévwalé aprè yo té fin déchouké Jean Claude Duvalier.

Imajiné nou nonm nan pat bonDyé pou tout kriminèl yo tap kriyél avi tout jounen tout nan nwit.

Pè Lébrun té oblijé sèvi défans pèp Ayisyen pou nou té débarasé nou de diktatè a. Men mézanmi kounyé nou pa nan ésklavaje ankò épi nou pa gen diktatè nan péyi nou ankò, poukisa lapolis Ayisyen kité pèp Ayisyen fè tout déga sa yo nan figi moun?

Jean Bertrand Aristide ki swa dizan té nan prèt katolik é ki di kél sé entéléktyèl é ki palé 7 lang li fè plis tenten.

Pandan lap démontrél renmen pèp la é fè pèp bat bravo pou li nan bèl pawòl dous, sété menm Jean Bertrand Aristid sa a ki tap di kaotchou santi bon, sé menm prèt sa a ki tap ankourajé pèp la pou té fouré kaotchou nan kou moun, mété gazoline, mété difé sou moun. Pèp Ayisyen mwen renmen nou anpil, yon lòt bò lap kòmandé pèp pou mété difé nan bouda nou. Ébyen sé konsékans lan ; sé tout konsékans sa a ki fè pèp Ayisyen té dépasé limit yo jistan pou yo tal raché pòt Palè a sou Réné Préval pou yo té tiyé misyé.

Mézanmi moun yo vi pagen réspè pou paran yo, moun pagen réspè pou Prézidan, moun yo pagen réspè pou lapolis ankò, vin jwen yo nan pran ti kòb anba tab nan men yo pou yo fèmen zyé yo sou sa pèp la ap fè ki pa bon. Sé nòmal pou pèp Ayisyen tap aji konsa paské sété yon pakèt ban gouvernman ki pa vo lòt ; sak di yo sé entéléktyèl yo fè plis tenten.

Mwen nan jwèt la fwa sa a fò tout dézòd sa yo fini. Nou vlé yon gouvernman séryé ki pa nan fè magouy ak bulten vòte moun. An 2020 an nou vlé pou CEP a aji tankou Canada US, koté sé sèlman 3 kandida oswa 4 kandida kalifyé ak site internèt, Facebook, Instangram, Google, Twitter, Youtube etc, ki pou parèt nan éléksyon an. Jovenel Moise parèt ak yo jaden bannan fò tout lòt kandida yo parèt ak yon bagay nou ka konparé ak jaden bannan nan oswa plis pasé jaden bannan nan ak plan biznis konpayi yo ak tout zouti médya yo ofri a. Sé pa al poté bouré fè pèp chanté je suis jeté, je suis ranmasé, boulé kaotchou, fè dézòd pou nou, sa pa fè oken sans ; sak pi fè mal lè moun sa yo fin monté Prézidan yo pamenm wè pèp la ankò, sé 5 ans yo a yo wè, pou yo bay moun yon ti travay yo soti pou rabouré moun a kout kòk é yo menm itilizé fo bwa pou raché lalwèt gren vant moun yo mété a tè sou ti 150 goudes la yap péyé moun yo pa jou a mété souli.

Mété lòd nan lavi nou, bondyé té di Adan ak Ève yo té gen 6 jou pou yo travay di é sétyèm jou a pou yo répozé men li pat pini yo nan yon pwen poun ta dwé poté dévan nou ak dèyè nou bay patron pou ti travay.

Nou trò dézòd sé mété lòd nan lavi nou.

Related Article:

Haiti QUESTION: Eske BOULE Kawotchou se Manifestation Pasifik - Oui you Non?

Haitien Ann pale: Eske BOULE Kawotchou se Manifestation Pasifik - Oui you Non? Tout manifestation ki anonse nan peyi d'Haiti se Manifestation...

REPLY to this message

Return to Message List