Kalmé nou! Rété tèt frèt! Dépi...

Patrick Princivil - June 10 2016, 9:22 AM

Kalmé nou! Rété tèt frèt!

Dépi 1804; rivé jiska 2016; Grande puisans yo mété ak pwòp zansèt nou yo pou yap fè nou monté maswifé.

Si pwòp nou-menm nou pa vlé antan nou, kiyès ki pwal fè jès la pou nou?

En vérité! En vérité! En vérité! En vérité 4 fwa, fò sa fini o non de Jézi. Mwen gen yon vrè té mwanyaj pou nou. Mwen pap pwenté les doigts, men gen témwen ki ka éklèsim si sé manti map bay; kòm mwen té toujou di: sé nan rue Pierre Silly kém té grandi, mwen té kòmansé patisipé nan yon kwazad Adventist du séptième jour le 13 janvyé 1985; gras a bonDyé nan syèl la, épi ki té inspiré nan yon frèm ki té banm yon papyé invitasyon poum té patisipé nan kwazad Adventiste, nou wè koman bonDyé aji?

Frèm nan pot ko menm Adventiste, bonDyé té sèvi avèk li kanmèm poul té pasém mésaj la, épim té kòmansé alé lé nan légliz Bétanie nan Pétion - ville bò téren football st Therese la, épi sété konsa mwen té batizé nan légliz Adventiste nan diquini le 17 févrié, 1985.

Byen kém té déja dévwalé yo;

Dépi an 1983; mwen té gen tan débarasém ak zèv ougan, oswa bòkò, oswa manbo, adultè etc. mwen pat janm ansòsélé ni nan masonlòj, ni nan sanpwèl, ni nan bizango, ni nan lougawou, épim pat janm méchan.

Mwen tiyé anpil moun a lang mwen, mwen té komèt anpil fònikasyon, fimen dwòg, fimen krack, fimen mayigwana, bwè tafya, fimen cigarèt, sé pou sa ki té fè ké anpil moun té konnen pasém nan tenten.

Genyen ki té konnen di kém pat gason.

Men kounyé ya bonDyé maryém li banm madanm, épi li banm 3 pitit.

Mwen dévwalé tout sa dévan pèp la pou yo ka rékonèt trè byen ké mwen pat yon saint, nan lang vilgè ya: sim pat aksépté fè masisi, touyé moun etc. sé pa bon mwen té bon pasé sa, sé jis bonDyé ki té fèm gras pou rézon pèsonèl li. Gen ougan an Ayiti ki gen plis ké 50 pitit, épi yo pa menm bay ti moun sa yo batistè, sé pa bon mwen pi bon pasé yo ki fèm pa pasé nan vwa sa a tou, soutou avèk maladi sida sa a, dyab la pap jwen mwen menm, o non de Jézi. Gen yon madanm yon ougan oswa yon bòkò lòt bò sous ki té akizém pou vyòl an Ayiti an 1983; épil té fèm pran 25 kout baton nan kazèn Pétion - ville la, sé sak té fèm kité vi adiltè pa fòs pou jistanm tal batizé Adventiste le 17 févriyé,1985; sé sak té fèm vini Advantiste tou, imajiné nou pou kont nou!

Mwen té fèt an 1961; mwen té débarasém de vi adiltè dépim té gen 22 ans, mwen té mennen yon vi sélibatè rivé jiska 43 ans; li pat fasil pou mwen. Lè moun té kon ap mandém èském maryé mwen té di non, yo té mandém ki laj mwen, épim té di yo kém gen 43 ans: tèt chajé; moun té kòmansé ap dim: mwen twò difisil! patati! Patata! Sé konsam té di Jézi: puiskél té sòti nan vant Marie par lopérasyon du st Éspri, é mwen kwè ké Marie pat yon Jézabèl. Mwen té di bonDyé: sil té ka métém sou tè ya kòm yon Joseph, fòl té dwé chwazi yon Marie pou mwen, sé té priyè sa a ké mwen té kon fè dévan bonDyé prèské chak jou, men élas! Li pat janm pété nan koton banm santi.

Ébyen lè pèp la té kontinyé ap kriyé nan tèt mwen! Sé konsa mwen té di bonDyé: puiskél pa chwazi yon fanm ban mwen, mwen pwal fouré menm épim pran yon: Mwen té chwazi yon prémyé fanm, bagay yo té mal pasé.

Mwen té fè yon lòt 2 ans sélibatè, an 2006 la; mwen té fouré menm épim té pran yon lòt, nou pa 2 saint; an total nou pa 5 saint nan kay la, o nom de Jézi maryaj la maché, épi bagay la bon vré, men prémyé pitit mwen gen 9 ans; dézyèm nan gen 8 ans, épi twazyèm nan gen 4 ans o non de Jézi.

Menm réyalizé ké bonDyé pa kréyé nou kòm robo; mwen réalizé si nou réspékté sa bonDyé di é pratikél kòrèkteman, satan ak mové zanj yo: mété ak gouvernman yo pap ka drivé nou nan farine.

Sé té yon bagay ki té fè sans pou mwen; sim té nan dwòg, sigarèt, mayigwana, krak, tafya; mwen té mété nan tèt mwen: ki yès bon fanm ki ta pwal ranmasém. Bouche mwen ak lang mwen douce, lè map palé ak médam yo sé kòmsi sé yon saint kap palé avèk yo, sé vré!

Kòmanm ta pwal jéré madanm mwen ak ti moun nan étam té yé ya?

Si gouvernman Ayisyen yan vrèman onèt, koté sa pou yo pa ta ka ranjé la a?

Dabò, sam tap tan: mwen tap tan ké CEP ya dévwalé magouy yo tout a klè an dévan publik la pou sa fini.

Mésyé frè paran yo té kon ap mété nan chanté yo: ké gouvernman Amériken konnen sous pwoblèm yo an Ayiti, men yo pap touché yo. Pwòp politisyen Ayisyen yo ki vrèman konnen sous pwoblèm yo, yo tounen sansi pou yo sousé sang nou. Oké, si Privert pa vlé pwenté lè dwa sou Michel Martelly ak ansyen CEP li ya pou mété tout kaka chat yo déyò, si yo dékouvri ké lòt kandida yo sé saint ké yo yé, épi yo pat fè frode.

Yo ta sipozé an mézi pou yo ranjé pwoblèm nan.

Sé pa yon késyon de ké makak! Sé yon késyon de bò tab la; tout 54 kandida yo paka prézidan yon sèl kou, dépi nan tan lontan rivé jis kounyé ya: sé koken kap dirijé.

Èské nou konnen ki valè koken Privert fè pandan 2 mwa li ya?

Opinion mwen: sé kité 5 kandida ki pi pwòche yo alé nan éléksyon, (JPP)

Related Article:

Haiti - The new elections will cost 55 million US dollars

Read this... Haiti needs 55 million US dollars to organize the new elections..The Haitian government already have 30 million available, a...

REPLY to this message

Return to Message List