A aaaaaaaaa papa! Ipokrit yo sézi! Sa padi kél pa...

Patrick Princivil - November 6 2015, 2:18 PM

A aaaaaaaaa papa !

Ipokrit yo sézi !

Sa padi kél pa konpétan, li gen dwa tap fè yon bon Prézidan, men sa pran anpil éspéryans pou abòdé moun yo, soutou si misyé a 2 pla men li yo pap bal krédi. Map sipòté PHTK paské mwen wè jaden bannan nan gen nen nan figi li. Men si yon nonm pa parèt ak anyen nan makèt la épi pou lap di kél pwal fè si ak sa, kotél pwal jwen ak lajan sa a?

Sé dépi aprè 1986 rivé jiska 2010 la bagay yo té tonbé an dégraba konsa, sa pa gadém si Prézidan Martelly ak Lamothe ak tout fanmi yo pa renmenm ; Sa pap gadém menm si Jovenel Moise ta monté Prézidan épil drésé kont mwen ; Sa pap gadém si Jude Céléstin ta monté Prézidan oswa pèdi éléksyon an nan dézyèm tour a é lévé kont mwen. Sa pa gadém menm si tout pati politik pèdan yo ta mété ansanm ak patizan yo é lévé kont mwen. Indien, Espagnol, Dominiken, Amériken etc pasé nan ésklavaj yo pa pi bon pasé nou, koupé po yo koupé po nou sé menm sang an kap koulé nan ven nou, poukisa Ayisyen, Afriken, Jamayken paka antan yo é byen agrésif konsa a?

poukisa nou sovaj konsa a?

Nou pa janm pozé tèt nou késyon sa a?

Alò gran paran nou yo pran gro chòk sa a nan men blan Fransè dépi an 1804; sa pa di poun ta dwé rété sovaj jiska 2015 lan.

pifò Mulat yo fè menm bagay la: sim pa pasé nan éléksyon map boulé Ayiti, nou paka boulé Ayiti, menm si yo ta ravajé tout sak gen an Ayiti paskéw gen lòt péyi étranjé pouw al kaché sé pa Ayiti ou tap boulé, Ayiti sé jis yon péyi ; sa vlé di wap boulé men moun ki té voté pou wou yo tou, klas pòv ki paka vwayajé yo ap tou pasé a linfinitif.

Si sé ta vré yo vòlè vòte ou, al boulé CEP, KEP ak Prézidan Martelly ak moun ki fè yo a siw kapab, men si nou pa manjé pwa nou paka kaka pwa, ou boulé tout moun épi pou sé ti 5 pousan riche yo ki sové, paské nou pa progrésif, sé paské nou égoyis ki fè nap pansé konsa a, pito nou chaché kèk légliz ki pagen pastè magouyè ladan é fè yo priyé bonDyé pou nou paské ka nou grave anpil.

Poun wè nou fini boulé prèské tout moun Ayiti poun ta wè sé kèk ti rès Ayisyen ki té nan Seng Domeng ak lòt péyi étranjé yo ki rétounen Ayiti al bat dlo pou fè bè, bati ti tante pou yo rété, kou yo kòmansé progrésé, fè ti jaden etc. pou sé menm woumenm ki té détwi prèské tout moun Ayiti ki té alé viv nan péyi étranjé a gi genyen yonsèl nostaji ki montéw épiw tounen nan menm péyi sa a ou fin krazé a. Nou wè jan nou lèd?

Nou gen problèm ak Patrick Princivil ! mété difé sou mwen, tòtirém fè sa nou vlé avèk mwen si bonDyé banou pouvwa, men pa détwi tout fanmim ki pat menm okouran de sam tap mennen, si fanmi té ladan tou sa a sé yon lòt problèm, men ou touyé poule la ou pa fin satisfè épi ou krazé zé yo ké poule la tap kouvé a tou?

nou gen problèm.

Anpil krazé Ayiti épi yal dépansé kòb yo Seng Domeng, la France etc. ou pa krazé Ayiti paské ou pa janm satisfè sé sak fè ou tounen vin mouri ladan, ou krazé anpil moun ladan pa di ou krazé Ayiti paskéw patap jwen ni pou rétounen ladan.

Mwen sonjé nan rue Pierre Silly nan Pétion ville kotém té grandi a, pou wè yon fanm ki pran yon Kodèn li maré 2 pyé Kodèn nan épil pan Kodèn nan tèt anba épil fè plis ké 2 heures de tan lap déplimen Kodèn nan sanl pat menm mouri, sé sure ké aprè sa lal flanbé Koden sa a tou vivan avanl touyé Koden sa. Siman sé Ougan oswa Manbo ki té voyél fè sa. Sé sure avan yo touyé Kodèn sa a anpil nan yo koupé Kodèn sa a byen koupé.

Kiyès ou maltrété?

Ou maltrété Kodèn nan men ou maltrété tèt ou tou paské lèw fini kwit Kodèn sa a sé ou menm ki pral manjél ankò ; Satan fouyé troul épil tonbé ladan ankò.

Sonjé saw té fè Kodèn nan !

Sonjé ou maltrétél épi diférant kalité décharje vakabon ak vakabòn plen maladi pénétré andédan Kodèn nan épi lal rantré nan vant ou ankò.

Ka nou grav nou bézwen Jézi.

Ébyen sé sa yo fè Ayiti la a wi !

95 pousan moun fan an miyèt mòso épi pou yo kòché fanm nan tou vivan épi tout pasé sou vant li épi yo di yo renmen Ayiti.

Ou pa renmen Ayiti, ou renmen kòb la, sak pi fèm mal la lè pou yo mouri yal mouri nan pyé Ayiti nan sant fatra a, kaka, chyen mouri, moun mouri la mairie pa ranmasé yo paské vrè domèn yo sé ravajé ti machandize malérèze yo; la pli tonbé sou mò a, vè ; gro solèy cho pasé sou kadav la, santi pasé lapès, charonj, mouche.

Klas pòv la viktim men tout moun viktim paskéw kité lux nan péyi blan an pou rétounen al mouri nan charonj santi a ak klas pòv la nou fini maltrété a.

Profèt la prèské fini préché pou ti moman sa a.

Té genw rézon ki fè Jézi de Nazarèt té kité syèl la ak tout bèl bagay ladan poul té oblijé al pasé nan vant Marie épi poul tal fèt nan yon pak zannimo, jis poul té ka lévé plichon Dyab la pou moun ki vlé nan mitan désépsyon yo.

Nou pa janm pozé tèt nou késyon poukisa sé nan yon pak zannimo ké li tal fèt?

Tandiské Joseph ak Marie tap viv nan ti kay klisad yo ak tòl yo an pè.

Ébyen sé konsékans égoyis wi, sa moun yo té fè Roi Cézar poul té oblijé fè plan poul té touyé Jézi dépi lèl té nan vant, nom nan jis fè yon rèv épil di 2 Roi paka kòmandé épil anrajé poul fè touyé tout timoun 2 ans a 4 ans jis poul té fè sure kél té touyé Jézi.

Alò nou pap mouri nou-menm?

Lè gran jou térib la rivé koté nou pwal mété kò nou si nou pa konvèti?

Sé yon sèvis nap bay poukisa nap mété difé, krazé brizé jis poun ofri yon pèp méyè sèvis, sé pa rédi nou pwal rédi travay pou kòb la?

poukisa nou paka antan nou. Jan nap aji la a, sa montrém klè ké déyò a pagen anyen ladan, pitom rété soufri ak bonDyé ak kouraj.

chèf pati PHTK sé Mulat menm kél sé Ayisyen, kiyè li sipòté yon Ayisyen nwa parèy nou li sipòté ak yon jaden bannan ké sé Seng Domeng ak lòt péyi étranjé nou té kon wè sa, olyé poun ta kontan é sipòté li: nèg fòmé plis ké 100 pati politik, nèg fan pèp la an miyèt mòso, nèg jalou kont Jovenel Moise, si yo té gen aksè ak avion ki kon spray asid yo ta pwal boulé jaden an nan nwit tankou sa yo dim ké gouvernman Dominiken té fè nou déja a.

Imajiné nou ké Prézidan Martelly té sipòté yon mulat parèy li ak jaden bannan sa a nèg tap fini Prézidan Martelly ak tout mèt jaden sa a ak tout Jaden an lontan.

Nou pakon konbyen Pwazon pròp moun anba li bali pou détwi lavil bonDyé sovél.

Kòman yo fè ap aji konsa a bonDyé?

Related Article:

Haiti Election 2015 - Louko DESIR Pote Lamp nan RARA a Mwens Vot ke tout lot Candidat a la Presidence yo!

Pami tout 54 candidat a la Presidence yo, Se Luckner 'Louko' DESIR pote lamp nan RARA a... Selman 591 moun nan tout peyi a vote pou Louko Desir...

REPLY to this message

Return to Message List