Sé akoupim chajé nou ané sa a, pagen wout pa...

Patrick Princivil - October 30 2015, 11:13 AM

Sé akoupim chajé nou ané sa a,

pagen wout pa bwa, yon gouvernman nan yon péyi pa dwé sansi, mwen fan nan bouda yo ané sa a, si yo té bon konsa a èské sé konsa yo tap aji?

Pèp Ayisien !

Kounyé a map antréné nou poun kasé zèl dyab yo san baton.

Mwen gen anpil program pou nou ki ka fè nou fè des milyon de dola sou enternet mèmsi kém pòv pou kounyé a sé paské malamdren yo pran tanm, men fòm démoli yo au nom de Jézi, édém kasé zèl méchan yo poum ka rantré vin sèvi nou. Pa troublé é pa nan boulé kaotchou pou voryen sé zafè yo ké yap réglé.

Men sa poun kòmansé fè yo ! Pa janm bliyé sa é mété yo an pratik yon aprè lòt :

Dépi yon kandida parèt dévan nou fè éspré nou chita tandé yo lè yo di nou poun voté pou yo nou tout byen mobilizé ak tèt nou byen chita sou zépòl nou é mandé yo $ 50 Amériken chak moun, an 2021 an byen préparé nou é mandé yo $ 100 dola Amériken pou yo gen vòte nou chak, sé konsa pou yo pran men yo, mwen pwal préparé tout zam sa yo mété disponib pou nou sou tout rézo internet yo.

Nou wè kòman vòte nou inpòtan pou yo, van ni bayo byen chè prochèn fwa; sé kounyé a sa monté nan tèt mwen, pa fatigé nou mwen avèk nou, sé sèl moyen poun sòti nan pòvrété ké nou yé la a sé édém fan nan bouda yo.

Tout chofè camyonèt yo !

Lè gaz la monté nou pa bézwen ap rélé anmwé ankò: méyè solisyon an piga nou menm réfléchi, jis rasanblé ak tout chofè yo épi mété pri pa nou byen wo sélon pri gaze la, sé sak fè nou paka avansé nou chajé moun yo trò bon maché, koté ki $ 1 dola montél $ $ 5 dola; monté pri machine yo 5 fwa la valè tou patou, sé sak pou lévé manman nou ak papa nou a tè nan pou syè nan maché yo patou anba men la mairie kap maspinen manman nou ak papa nou pou ti monnen anba tab. Sé konsa poun fè 2ième révolusyon sa a. Nan tout provens yo, lè nou fini fè manjé yo sou zafè kiltivatè sé monté manjé yo 5 fwa la valè é plis, fan nan bouda yo. Nou pagen asé puisans poun goumen ak malandren, sé konsa poun manyen manm yo.

Si sé pa sa nou fè lidè sa yo yo pap janm kolé tèt ansanm pou ranjé péyi a.

Bondyé di édé tèt nou la édé nou tou, tout provens kap bay manjé yo sé fè maché nwa, san pa sa nou pap janm ka mété bon kilòt ak kalson sou kò nou, sé rédi ké yo pou yo pran men yo.

Men déklarasyon Steven Benoit té bay nan débat 10 kandida pou Prézidan ki té réyini :

Misyé fè konnen ké Prézi d'Ayiti ap touché 297, 000:00 goudes
Sénatè yo ap touché 97, 000:00 goudes

Nou - menm klas pòv la konbyen nou touché?

Lè nou fini lékòl nou anprinsip fò yo ta dwé kréyé yon bagay ba nou fè, poukisa malgré yo maryé lakay yo épi pou banou yon ti travay yo wè fò yo plimen nou dévan dèyè sou pròp kouraje nou ankò?

Sak pi rèd la nan rézimé nou yo mandé nou fò nou gen si fò nou gen sa tandiské pafwa menm Prézidan péyi a pa menm gen youn nan sa yap mandé nou -menm ki dèyè ti travay la; ouvè zyé nou. Gro méchan yo mété jèn sa yo nan yon frustransyon ridikil, map viv au Canada pandan 25 ans mwen pa janm wè yon bagay konsa.

Épi sa ki pi di a fanm yo tayé fanm parèy yo épi fanm yo tayé gason pi rèd pasé gason pou ti kòb la ké yap rédi travay fè a wi.

Alò si yap aji konsa tandiské nou - menm bon Krétyen kap priyé yo?

yo tou di nou pagen pou nou. Ya pran fo krétyen yo ak fo pastè yo nan pyèje sa a men au nom de Jézi, sé pa mwen: Patrick Princivil.

Mwen gen 25 ans au Canada épim citizen, lè lwa 666 la établi au Canada épi nou - menm bon krétyen yo volé gagè tounen nan péyi nou si gen tan, paské sé pwal yon pèsékisyon mondyal: map fout ponmennen van sachè dlo, van marinade bò lari a etc. tankou tout moun kap fè yo a, zafè ajan dyab ki kritikém sou prétèks mwen soti Canada mwen pa do fè sa, men au nom de Jézi de Nazarèt: mwen pa pwal ouvè pil boudam bay vakabon ak vakabòne pou yon ti travay, sal ta yé la a?

Pèp Ayisyen sé kounyé a poun pofité mobilizé paské sa yap fè a pa bon, Yo trò malonèt ; pi ta pwal pi tris.

Pa dékourajé kou chapo lèn fini dansé chapo paye pwal dansé, men danse pa nou an pwal gen plis siksè; Pat gen oken sign ki té di nou ké si bonDyé tap kasé zèl gro makoute yo mété ak ti makoute yo an Ayiti

Sé sa révolusyon an !

Au nom de Jézi: an nou fan nan bouda vyé politisyen sa yo kap woulé tout bèl machine sa yo sou po do nou yo.

Pandan yap fè tenten nou - menm an nou pran sak nou nal nan dézè yo al priyé bonDyé san manjé san bwè pou jistan bonDyé parèt ak yon méyè solisyon pou pèp li, bonDyé paka ap kité pou sé pakèt ti kòk pyé kaka sa yo kap dominen nou dépi 1804 rivé jis kounyé a ki lané 2015 lan konsa, fòl di yon mo pou nou, sé pou wayom ténèb la krazé au nom de Jézi.

Related Article:

Haiti Elections - 25 October, Was there really MORE Mandataires than Voters?

Haitian journalist Tamara Orion once said: "With 53 candidates for President, there is NO WAY for elections to be held for it to be good elections....

REPLY to this message

Return to Message List