O O! Nanm mwen rétounen sou mwen dépi 13 Janvy&#233...

Patrick Princivil - October 25 2015, 1:46 PM

O O !

Nanm mwen rétounen sou mwen dépi 13 Janvyé 1985 rivé jodi a ki 25 Oktòb, 2015 lan aprèm té fini résévwa mésaje Adventiste du séptième jour a nan légliz Bétanie Pétion Ville, talè nou pwal jwen tout enfòmasyon sa yo an piblik sou tout rézo yo; bat chyen an tan mèt li, Satan ak mové zanje yo té réklamém poum té ougan nan rue Pierre Silly, alò sé mwen ki ta pwal ranplasé éstati granm mwen nan péristil la, rézon ki fè kém pat pran ason an sé té pou 3 rézon :

1.) Ti péristil la sé té yon vyé Kay klisade avèk yon pakèt vyé tòl wouje é mizérab.

2.) nou pat menm ka manjé kòrèkteman, puiské kondisyon grann mwen an ak Satan sété poul fè yon dance Vodou chak ané pou té bay Dyab la glwa, sé konsal té yé vré alò sété aprè lè grann mwen ak tout wonsi kanzo yo avèk anpil lòt malfèktè yo té fini pyafé, fè kont tenten yo, bwè kléren, ransé, bavé, pété épi toute sa; épi yal dòmi aprè 5 du maten anviron sak alé lakay yo alé lakay yo, sak abité nan kay la al dòmi. Mwen té yon tafyatè dépim té nan laje 4 ans yo anviron, sa a sé yon vrè plichon.

dépi nan kòmansman dance lan mwen té kon gen tan sou tankou kochon é mwen pat menm kon ki maskarade ki tap fèt nan péristil la dépi avan dance kòmansé mwen tap dòmi sé nan maten gran mwen ouvè péristil la poul séparé manjé yo ban mwen ak lòt moun, ak yon kondisyon: manjé vyan men pa kasé zo. imajiné nou yon bagay mwen pat kon jwen fasil, aaaaaaaa ! lèm té rantré nan bagay sa yo mwen té détwi poule, mwen détwi mwen détwi tout pi bon manjé yo, sa vlé di mwen manjé yo, mwen bavé yo, mwen pété yo mwen pisé yo é mwen té kaka yo.

Ki mélém si Dyab ak tout ajan li yo ap atakém kounyé a, mwen pa fout dwé Dyab anyen, sété manjé bonDyé mwen tap dérasinen, Dyab paka kréyé anyen, sé sèlman méchansté yo kon fè é mwen pa pè yo, pou yo ta manyen manm mwen sé sim lagé pyé bonDyé é mwen alé nan pyé yo, mwen pat kon sèvi yo é mwen pa dwé yo anyen.

Dabò dépi grann mwen voyé yon ajan dyab la vin chaché koronpim mwen akizé yo dévan li sé sak fè li pat ka fourém nan tenten; pwen fèb mwen sété bwè kléren, fimen sigarèt épim té kon plimen timoun parèy mwen; dézobéyisan kont bonDyé fè tout imoral parèy mwen fèmen zyé yo. Sété lèm té rivé a 17 ans ajan dyab la té fourém nan marijuana ak tout lòt vyé dròg tèlké noktadyòl ak lòt vyé kapsil jistan mwen té tonbé nan fimen krak; au nom de Jézi dyab la pap jwen ti rès sèvo sa a ankò, mwen konsakrél pou papa bonDyé nan syèl la ki ka bay lavi Éternèl.

3.) Rézon ki té fèm pat aksépté plas bòkò a sé paské grann mwen mouri an 1976 épi fanmim yo di sé yon matante li malfèktè té itlizé pou té bali pwazon: Èské sé yon bagay ki fè sans?

Moun nan sé manbo épi pou Satan ak mové zanje kité pròp matante li pranl nan chokola pwazon, koté Satan ak mové zanje yo té yé?

Dyab la paka bay lavi Éternèl poukisa poum al sèvi yon pakèt salopri konsa?

Yo pa anyen sé pou tèt sa mwen menm ap mandé bonDyé padon pou yo tou ak tout mò méchan yo, mwen menm mandé gran mèt la pou rantré fòs li man féblès yo.

Dépi 6 Févriyé 1986 ; mwen té déprogramé nan pil bouda Jean Claude Duvalier ak Michel Benèt jistan yo té volé gagè, mwen menm vin fè sa nan Canada, mwen té pèsékité Prémyé Minis Brian Mulroney dépi an 1991 anviron, jiskaské misyé té volé gagè, mwen té ataké Preminis Paul Martin ki té vin ak program maryaje masisi ak madivine nan péyi Canada ébyen mwen té pèsékité misyé jistan yo té mété misyé déyò sou 2 mwa anviron aprèl té fine monté Prémyé Minis au Canada, toute sa sé men divine bonDyé kap travay.

Au nom de Jézi mwen fout nan jwèt la ané sa a, sé pou bòlèt sa a fini an Ayiti.

Yon péyi dwé itil Adventiste, Batptiste, pankotis, Lougarou, masonlòje, Vaudouyizan, sanpwèl manbo, ougan etc. yon péyi ouvè pou tout jèn sa yo ki fini lékòl ki paka jwen anyen pou yo fè a, yo pa oblijé antré nan masisi ak madivine pou jwen yon ti travay paské bonDyé bay tout moun pouvwa yo pou nou fè sa nou vlé men banm travay men pa mandém régléman konwonpi, nou chwazi poun sèvi bonDyé nan syèl la sé yon chwa nou fè; nou chwazi poun pa sèvi bonDyé sé yon chwa ké nou fè.

Sonjé byen nou gen limit nou. BonDyé té Kréyé Adan ak Ève épil té ba yo otorité pou yo réjwi sou tout tè a ak tout byen é a tout zan-nimo; poukisa yon ti 5 pousan groupe malfèktè vlé pran tout pou yo?

Mwen sé Ayisyen: nan péyi pam dépi 1804 jika 2015 lan gadé sa malfèkté ap fè nou pasé?

Kriminèl yo !

Zyé bonDyé klè li pa nan dòmi, sé pou sa map ataké nou poun répanti, map pofité di nou rétounen fas nou bay bonDyé, sispan fè vyé politik kap fè nou rété réstavèg blan zyé vèt; si yo té renmen nou konsa yo patap mété chèn nan pyé nou jiska 1804 ; mété lòd nan lavi nou.

Jude Céléstin Prézidan.

men sonjé gen bonDyé.

Pèp Krétyen yo pa dékourajé é pa pè dyab la ak mové zanje yo yo pa anyen, an nou rémèt tout kò nou ak tout nanm nou nan men Kréyatè nou san réfléchi.

Politisyen yo, pa faché, pa mové, pa boudé.

Sé onèt poun dwé onèt; Prézidan Martelly manyen manm nou paské limonèt nan lajan léta, pagen anyen ki di kél vòlè kès léta. Nou fin pran tout mové kou sa yo, mwen épéré nap korijé.

Jude Céléstin sé sitwayen péyi d'Ayiti kél, sak ka enpozél prézidan?

Men mwen ta renmen pou résous péyi a byen patajé pou tout moun sousé yon zo, gouvernman Amériken pap janm fè yon bon chwa pou nou, sé entérè yo ké yap défan, sé nou ki pou ouvè zyé nou, an nou kolé tèt nou ansanm poun ranjé péyi a tandé.

Related Article:

FLASH: Haiti Elections - President ARISTIDE Soti pou ale VOTE nan Elections 25 Octobre

FLASH: Haiti Elections - President ARISTIDE Soti pou ale VOTE nan elections 25 Octobre 2015 la... Anpil moun mobilize pou asiste evennman saa.....

REPLY to this message

Return to Message List