A Dyé papa! Moun yo mélé! Mwen gen intantyon...

Patrick Princivil - June 10 2015, 3:58 PM

A Dyé papa !

Moun yo mélé !

Mwen gen intantyon menm Satan ak mové zanje yo poko kon ki manti yo pwal bay avèg sa yo pou pèp la rési dakò ak Prézidan sa a ki pwal monté a. Pou sang ki koulé Ayiti map gadé sa Bondyé pwal di ak kriminèl yo fwa sa a.

Fwa sa a pap gen kandida ki pwal nan fòsé ti pèp kap boulé kaochou, boulé machine, krazé vite machine, mété difé pou ti plat manjé pou voyé kandida monté Prézidan.

Ti machan yo ! Nou-menm jèn yo ! Palé ak papa nou ak manman nou pou yo pa nan voté pou kandida ki pwal voyé la mairie pou sousé sang yo: vòlè machandize yo, yo mélé.

Laurent Lamothe menm, mwen pa kwè kél asé puisan poul jwé jwèt sa a, mwen pakonen sil konvèti kounyé a pagen problèm. Lèl té Prémyé minis, chak ti détay li té kon fè sou média yo sété toujou mizik dyabolik ki té toujou ap chanté nan fon (back ground) mizik la. Mwen té al Miami nan program Gouvernman Lakay ou, prèké tout mizik moun té pasé yo sété jis sou lwa: vodou, sé dé kouzen saka yo tap chanté: kòm sé sa Laurent Lamothe plis itilizé nan sistèm Gouvernman an, sété yon pakèt tenten ki lwen bonDyé ki tap manifésté e ki kontinyé ap manifésté.

Méznanmi léta Ayityen ap jwé ak difé wi !

Nou tout Ayityen nou kon règ yo déjà, dépi yon moun nan lwa: pou pogrésé fòw bay papaw, manmanw, madan maryé, pi bèl pitit moun maryé yo sé sa dyab vlé avan, aprè sa lap antréné nou pou nal manjé lòt fanmi ak vwazen ak lòt moun déyò ki pagen bonDyé e ki renmen al nan patisipé nan fèt moun.

Ayiti sé yon péyi pyéjé, tout moun dwé kon sa, kèlkeswa janti yon moun té janti ak vwazen, ak fanmi, ak zanmi sé pa pran chans ni manjé, ni bwè nan men Ayityen, menm sak nan légliz yo fò nou fè byen atantyon paské pifò ladan yo sé méchan yo, sé sou tèt moun yo bézwen riche.

Imajiné nou si gen sak nan légliz yo ankò pi méchan e sak pa nan légliz yo?

Moun ki nan lari yo ki pakonnen nou pa pwal éséyé banou pwazon, yo pa konnen nou; prèské tout sé ougan, manbo, masonlòj, lougarou, vaudouyizan, bizango, sanpwèl (witchcraft).

Sa nou wè kap woulé a tè, kryé, nan antèman, nan simityè yo sé yomenm ki manjé moun nan. Fanmi sa a oswa zanmi sa a, oswa fanmi sa a lè nou malade sa kap vin nan poté ti té, montré li sansib pou malade la ak fanmi an sé li kap manjé moun nan oswa yo péyé moun sa a pou lal fini ak moun nan. Sak pi rèd la touyé moun pa di yo anyen, kriminèl la pap pè al lwanjé ak kriminèl parèy li pou lap di yo intèl té mouri sé yo ki té fini avèk li.

Atantyon Dyaspora ki fèt au Canada, États-Unis yo. Mwen konnen nou pa lévé sou zafè kilti vodou sa a an Ayiti ak Lafrik, mésaj sa a sé pou nou. Véyé yo, sé méchan yo yé, sé sak fè yo éta yo yé a. Kèlkeswa réstoran, chyen janbé: lè nal acheté manjé yo sé pi myé nou pa manjé vyan, é si nou ta vlé manjé vyan tou fè sur si sé poule oswa koden, bèf, kabrit: pa ékzanp: fò nou wè pyé bèt sa a oswa tèt bèt oswa ninpòt pati nan bèt la natirèlman jan bonDyé kréyé yo a; dépi vyan nan raché ti kal pa ti kal pa pran paské nou ka pran nan fo bèt, afè gro bèt 2 pyé ak gro figui a menm sé tèt chajé.

Soutou pou moun ki nan vodou yo, men konsékans vodou sa a lougarou yo ap rélé kilti a, yo malfèktè pasé sam pa konnen, véyé yo.

Imajiné nou moun nan touyé yon moun ki gen sida, soutou tout sa kap fè dézòd yo, sida sa a nan bouda yo ak tout lòt vyé maladi, pou machan moun yo ak, chyen, ak tout lòt bèt inpur yo fè nou manjé tenten vyan sa yo anba tab?

Si nou vivan sé gras bonDyé, gadé, kwit manjé nou Lakay nou tandé.

Map di nou sa, nan gran péyi yo yo ankò pi malvéyan, men Bondyé bloké yo. Ti péyi, ti mès byen ké sé mènm kout baton an.

Mwen pofité avèti nou, paské nou wè trèbyen genw bagay ki pa maché nan Gouvernman yo, soutou Ayiti, kandida yo sé travay yo pwal travay di pou pòche e pou ta itil moun riche, moun klas moyèn e moun pòv yo. Si Laurent Lamothe ta kandida kòm tout lòt kandida pou édé péyil kisa ki ta dwé gen nan sa?

Èské gen lò kiséré an Ayiti ké yo konnen épi tout moun ap goumen pou pran ni?

Sémèn pasé a mwen fè yon rèv sou Ayiti, menm-si sé yon rèv. Nan rèv la mwen wè ké sé Gouvernman Ayityen an ki pran yon kontra nan men Satan, le Dyab; nan rèv la mwen wè ké gen yon konpayi kap travay an Ayiti sa konpayi sa ap fè sé ranmasé tout jèn ti moun lékòl ak sak pa lékòl, bayo bon ti paròl dous, ofri yo program e di yo ké sé nan yon bon program intérésan sa kimté dakò yo e ki té alé yo té kontan, pandan yo ta pwalé té gen ajan dyab la ki tap bayo bon ti parole e di yo manjé ap ladan, bèl chan lévanjil nan trélè yo, anpil jèn ti fi ak ti gason anviron jiska 15 an. Mwen té wè nan rèv sa a: yo té fè tout ti moun sa yo monté ak nan yon pakèt gro kamyon ak trélè 53 pyé yo, ti moun yo té kontan e yo tap chanté yap dansé.

Ébyen lè chofè yo té rivé avèk yo koté pou yo té mennen yo a, yo té pran nan pyèje: sé konsam té wè ké nan kamyon ak trélè sa yo té genyen yon sistèm ak baskil ladan yo, sété baskilé tout timoun sa yo nan yon gro trou e dyab la té koupé koun yo. Nan rèv sa a mwen té wè sété yon ranjé kamyon kité kanpé ki tap fè travay sa yo, aprè yo té fin baskilé 2 trélè sé konsam té révéyé, lèm té fin révéyé sé konsa kèm té bat tankou moun kap pilé pitimi.

Yon mwen-menm ki papè kout kan-no wi e ki papè boulèt wi !

Prézidan Martelly !

Mwen fèt an 1961; mwen kon anpil istwa sou Fraçois Duvalier, Astrèl Béjamen, ti Bobo etc. É poutan sékrè Jean Claude Duvalier rété kaché pou nou-menm inosan pou jistanl mouri; byen ké François Duvalier té di Jean Claude poul té di énmil yo pitit tigre sé tigre, men nou pagen rékò Jean Claude Duvalier.

Anpil nan nou-menm té konnen byen kòman yo té akizé Jean Bertrand Aristide dènyé fwa yo tap voyél alé a, yo té akizé misyé nan pilé ti bébé nan pilon e sakrifyé bay dyab la, si sé ta vré méznanmi, gadé ti Bobo, François Duvalier, Jean Claude Duvalier, Léslie Manigat etc. mouri dévan nou, nou pa menm tiré yon léson. Kòm si la a nou pap janm mouri nou-menm?

Prézidan Martelly !

Kòm sé prémyé fwa mwen fè yon vyé rèv si térib konsa, bon mwen paka menm di ké dyab la ap pèsékitém konsa jis poum Ka dékourajé jis poum ta di mwen pwal nan pwen pou map manjé moun nan yon kondityon konsa a, mwen té grandi nan yon péristil menm paka di kém té kon wè menm yon nan fanmim ki tap fè vyé sakrifis ak moun ni manjé moun, si gen ladan yo ki té kon fè oswa kap fè sa, sa a sé ta problèm pa yo men mwen-menm mwen pat janm té kon tiyé moun é mwen pap janm tiyé moun nan dyab au nom de Jézi. poum pa di kém pat vèsé sang sé jis yon ti poule kém sonjé lèm té piti mwen té mété kouto nan koul e mwen té manjél avèk 3 pijons mwen té tiyé pandan 3 fwa. Mwen pa kwè pou salopri dyab tap ménasém konsa minmsi mwen pat byen priyé avanm té dòmi ké dyab la dépasé limit li.

Prézidan Martelly - Lamothe !

Pòt gras la pwal fèmen byen ké mwen pakon sa nou tap mennen nan Gouvernman Ayistien an e sa nap mennen.

Anpil moun ap di ké tout traktè ki pasé nan kasé béton Palè Natyonal D'Haiti krazé antèm ké dyab ki nan Palè Natyonal yo puisan e sé yo ki krazé traktè sa yo. Jwèt, bétize: banm kontra a map démoli Palè Natyonal au nom de Jésus, dyab la pa anyen.

Jodi a mwen avètiw ! Mwen avèti tout ougan, manbo, lougarou, sanpwèl, Vodouyizan, masonlòj (witchcraft) rat pa kaka. Bay péyi d'Haïti yon chans, san pèp la ap kriyé jis dévan bonDyé, jis dévan trone gran-mèt la, laguè avèti pa tiyé kokobé.

Konsèy mwen banou sé chaché yon kandida ki pagen double Natyinalité jan lwa nou an mandél la, yon moun pétèt ki nan Palè Natyonal d'Haiti ki pa nan dyab kap sèvi bonDyé sèl ki nan syèl la pou chanjé vyé sistèm démonyak ak sòsèlri sa a ké nap mennen an pou rétiré pèp Ayityen ki konvèti yo nan mizè nwa ké yo yé a; fè sa kounyé a paské gen kafé ki pwal koulé ak ma.

Mwen-men mwen gen double Natyonalité pa chwazim, men chwazi yon Prézidan pli vit ké Posib.

BonDyé pa sèvi ak chans men bòn chans kanmèm (good luck).

See the related photo:

Candidat a la Presidene 2015

Candidats a la presidence 2015 yo... Plis pase 70 citoyens candidat a la presidence nan peyi d'Haiti... Kisa ou panse...

REPLY to this message

Return to Message List