Mwen-menm sé Lamothe map tan paské dab&#242...

Patrick Princivil - May 15 2015, 6:21 PM

Mwen-menm sé Lamothe map tan paské dabò dépi Lamothe fin alé bagay mwen té kon wè, anpil dévlopman ki tap fèt an Haiti koté nèg yo toujou ak chapo yo nan tèt ap travay mwen pa wè anyen kap fèt la a kounyé a men daprè tout sa yo fè déjà avan misyé té alé yo mwen té byen satisfè, mwen pa di pagen ti bagay ki fèt aprè li fin alé a soutou nap aproché sou éléksyon ané sa a si Lamothe paka alé nan éléksyon sé ta pi myé yo voyé éléksyon an pou lané 2016 la paské pap gen wout pa bwa pou ni platform pitit pitit Déssaline, ni platform kalanbè, Lavalas, Inité, MOPOD etc. nèg sa yo sé difé yo tap maché mété, koupé wout, krazé machine, boulé machine, krazé.

A ki pyès pou yo ta parèt dévan moun kap òganizé éléksyon sa a?

Nan rézimé yo sé pou yo mété sa yo té fè an Haiti yo kèlké swa sé kaochou yo té boulé, pandan 4 dènyé ané sa a krazé magazen moun, piyé magazen moun, anpéché la police arété ansasen sou prétèks sé pèsékisyon politik; avèk Gouvernman lakay ou mwen ka gen chans poum fan nan bouda la mairie pi byen kap abizé ti machan yo, olyé pou ta ba yo bon koté pou yo van: prété yo menm yon $2000 US ou plis ou mwen la mairie préféré ap maché vòlè afè yo, wosh ap lagé nan lari pou piyé afè moun, bank nan fè konplo ak vòlè pou vòlè afè moun, la ville gen yon nèg port au prince ki té wèm nan lari Port au Prince a 3 heures de laprè Midi, nonm nan té dim dégajém poum kité ville port au prince la paské kou li 5 heures aprè Midi vòlè pwal kòmansé opéré nan ville la, ki kaka sa a?

Kandida ap pran ponya pou al nan éléksyon, Gog, Magog JPP. Malgré François Duvalier sé té yon sòsyé dézòd sa yo pat kon fèt nan tan pa nou an, mwen gen 54 ans.

Lamothe ou byen vini tandé frèm, mwen ta renmen Prézidan Martelly fè 3 manda épi poul té pasé kòn nan bay Lamothe mwen pa kwè sa ap ka fèt paské Prézidan Martelly trò nayif li pap ka fonksyoné san Lamothe, Lamothe déjà démisyoné ki té bon pou President Martelly paské kamoken yo té trò puisan sou béton an fò li té sòti pou bagay sa a té réglé pi vit kounyé a zèl kaka yo kasé afè tra lala yap fè tout sé kaka krèk, pagen oken malfrendeng ki pwal kontinyé gaspiyé d'Haiti ankò pou vin mété lavi moun an danjé, si President Martelly vlé fèl konsa mwen apiyél tou: chak 5 ans li ka fè chanjman ak Lamothe, dabò sé pou tèt yo menm ki fèm kòmansé gen yon ti réspè pou police Haitien sa yo. MUNISTAH: réspè pou yo a 100/100 krédi mwen ba police Haitien yo sé 30/100 krédi jis pou tèt Prézidan Martelly ak Lamothe.

Map tan yo, bonDyé fè sé pa nan ti kwen an Haiti map bla ! Bla ! Bla ! Bla ak moun ki pa kanpé sou anyen, sé sérié e sé piblik, mwen sé yon chofè kamyon ak trélè ké mwen yé mwen gen 1 an éskpérians ap kondi de Toronto a California, mwen pran yon poze poum fè sure ké gouvernman Haitien an fè yon bon chwa e menm ké yo ta fè yon mové chwa sa pa tap itil anyen paské boukan difé sa a fò yon kandida trè brave pou al pran chèze sa a nan men Prézidan Martelly ak Lamothe, sèlman gen yon lòt kandida yo konnen ki ankò puisan pasé yo ké yo konnen ki ka édé Haiti, san sa map chaviré Haiti tèt anba sou rézo internet e mwen trè puisan au nom de Jésus; mwen si tèlman Puisan menm mwen-menm kém pè tèt mwen nèg mèt fè konplo vòlè vitre machine mwen, vòlè radio machine mwen, krazé glas machine mwen nan Cwafè-Bélladè yo pap ka fèmen bouche mwen sa pap maché pou yo, sé kontréban yo kon fè, sé nòmal map déranjé yo, e byen touyé Patrick Princivil si nou kapab.

Mwen sot fè 8 jours dèyè a paské gen yon konplo ki tap fèt kont mwen-menm lèm té parèt sou yo yo té sézi. Mwen té fè 7 jours map manjé sèlman mango, vwazenm nan gen sérize mwen té manjé kont sérize mwen e mwen bwè sèlman dlo san mwen pat manjé oken lòt bagay, lòt jour a mwen té al nan vyé maché krazé a, an nou pa rélél maché, an nou rélél pak zannimo.

Ébyen
sé nan laboue a mwen té alé acheté kòm dabitude em té acheté 4 ti béréjèn tou chétif, 4 ti pòm de tè ou plis tou chétif, kèk ti tomate chétif men ki pat sanblé ki gen pwazon chimik sé sak fè yo chétif, ébyen mwen té fout manjé pi byen pasé anpil moun kap manjé moun ak prdui chimik yo.

Mwen toujou byen vivan nan bouda vyé politisyen rabi sa yo.

Viv Prézidan Martelly pou yon dézyèm manda men fò Lamothe ta la nan Palais a tou. Prézidan Martelly montré nou li manyen wou, li séklé tè li koopéré nan prèské tout travay kap fèt an Haiti mwen aprésyé sa.

Men nan sa mwen blamé misyé, nan biznis ou pa dwé gen ni zanmi ni fanmi, lè yon ap fè kaka kòman wap fè débaraséw avèk li?

Yon pakèt vyé vòlè, kriminèl, kidnapè, asasen, ganstè, dépòté, lougarou sal etc. li nan gouyé nan kanaval avèk yo kòman, jwé boul avèk pou yo réspékté li?

A mwens ké sèlman poul kon rézo yo pi byen pou maché pran yo, travay sa a kitél pou police (under cover) Dabò menm si sé nan maniféstasyon mézanmi pou nap gadé yon pakèt ti koko-rat nan tout lari ap kraché sou foto Prézidan Martelly fè tenten, fò Martelly alé, yo pa menm di Prézidan Martelly byen ké mwen pa wè oken koté nan bib la ki ké yo té kon rélé Jézi mésyé men pluzou mwen gen réspè pou yon Prézidan kap bay la main ak tout gro chèf nan monde lan e an Haiti.

Nan ka sa a banm Lamothe kòm Prézidan an Haiti, Prézidan Martelly té pran chèze la a 47 ans, nan 10 ans ankò lap gen 57 ans, sé pa ti moun nap ti moun, afè jwé boul dansé ak vyé vòlè, machan drogue sa yo etc. sa pa fè sans mwen sé zanmi tout chanj, potè, bourétyé
soutou sé sam té yé dépi Haiti jiska kounyé a paské mwen sé handyman, mwen sé zanmi anpil masisi, madivine etc. byen ké vrè zanmim sé
Jézi-Christ men mwen zanmi tout moun ak limit.

Soutou gen yon pakèt blan zyé vèt lougarou kap anpilé chak jou an Haiti yo pa al légliz nou pa kon sa yap réglé an Haiti, sé al kaché anba rajé yo nan bèl kay yo itilizé pròp Haitien parèy nou pou kòché Haitien bayo pou yo manjé, fè sakrifis.

Véyé ban masonlòj sa yo, sé sa fanm blanche Amérikèn ki té ré Élizabeth ak kèk lò blan zyé vèt mélanjé ak Haitien té kon fè dépi nan ginen, gran- mèm sété manbo li té kon banm règ yo byenké mwen pa janm vèsé sang, sé sak fè mwen angran konsa a, sou Duvalier soutou jamè dodo yo: nou kon règ la, bouzen yo ak masisi yo, moun sa yo ap opéré menm moun ki chapé al tonbé andédan kazèn yo blan yo al négosyé yo bay chèf kap sivéyé yo yon ti kòb anba tab, épi chèf yo rantré andédan prizon an e rémèt moun sa yo bay lougarou zyé vèt sa yo pou vyé dola vèt sa a nou wè a.

Sé sak fè Prézidan Martelly ap palé de réfòmé lamé d'Haiti, wi soutou gran péyi yo, tout gen lamé sé vré men kiyès li pwal mété nan lamé sa a?

JPP pèp la an danjé, mwen an danjé de mort paské gro lougarou yo pap renmen pou map dévwalé péché yo konsa men vin manjé Patrick si bonDyé pa banou pouvwa.

David pat menm pasé nan éléksyon poul té monté Roi; Joseph té pasé anpil mizè men li pat alé nan éléksyon poul té monté Prémyé minis tout bagay klè dévan nou dat nap épuizé kò nou, fatigué kò nou tout la sainte jounen, trennen pèp Haitien nan kaka ak pousyè, grangou tout pou yo, sa pa itil nou anyen e sa pap janm itil nou anyen, pou kisa nap fè Satan ak move zanj yo gaspiyé nou konsa a?

Nou pa wè sé Jézi kap rélé nou.

mwen pap gen chwa map voté Lamothe men mwen blamé misyé inpé tou, paské lè LaurentLamothe té Prémyé Minis jis kèlké ti kabrit li tap bay pèp Haitien lap adrésé kouzen zaka sé pousa Jézi krachél jété konsa a; bonDyé fout frapél atè byen mal. Kotém kanpé nan défans péyi d'Haiti la mwen pap jwé.

Dabò moun sa yo pap ka siyé kajou sa a, mwen té palé Prézidan Martelly kél pap ka rébati palè sa a paské mèt jaden mandé jaden li sé raché manyòk nou rémèt bonDyé papa nou ki nan syèl la poul fè li tounen légliz.

Satan ak mové zanj yo mandé sakrifis, sakrifis pa bonDyé a saint li pa mélé ak sa ki sal. Mézanmi avion Jézi pwal dékolé sé pa moman pou nap bétizé nan maskarad dyab la, pòt gras la pwal fèmen. Mwen konpran sa: gen yon pakèt ti krétyen ki pa kanpé sou anyen, men bonDyé gen sèvitè éspésyal li kelké swa dyab ké nap adoré yo nou bézwen krétyen puisan pou édé nou chasé yo, pa rét pèdi tan ak Satan, pran anbasad vin jwen Jézi nou pakon konbyen tan nou rété.

Pandan pakèt kandida sa yo ap kouri dèyè pouvwa a banm pofité ataké nanm pou vin jwen Jézi.

Kèlké swa koté nou yé nan monde lan dépi nou bézwen krétyen pou édé nou nétwayé péristil nou, rétiré zo mò ak tout lòt tenten nou pran nan men dyab rélém ma pwal débarasé nou avèk yo: sèvis la sé gratis.

Kèlké swa bizango, sanpwèl, manbo, ougan, vaudou masonlòj etc.

Rélém,

Nom mwen sé Patrick Princivil
Téléphone: Haiti 001-416-274-9803
Voip: 001-647-800-5942

Pou Canada-US:
416-274-9803
VoIP: 647-800-5942

Nèg yo pa bézwen nan tout tra lala sa a, sé rémèt mwen klé Palais a poum chasé pakèt démon malonèt sa yo, yo nan douane, DGI e yo nan tout biwo léta yo si nou pa chasé démon sa yo nou kaka.

Bon Sabbat nan nom bonDyé nou an.

Related Article:

FLASH... Haiti Elections - Laurent LAMOTHE Sanble l-ap KANDIDA

Haiti Elections Update - "Laurent Lamothe sanble l-ap KANDIDA," Se sa ki fèk repete sou antenne Radio Zenith FM... "Dapre information li...

REPLY to this message

Return to Message List